Forsiden Østmøn vand a.m.b.a.

Østmønsk samarbejde for at sikre rent drikkevand

’Stalden’ i Magleby var fredag aften hjemsted for et stiftende repræsentantskabsmøde i et nyt a.m.b.a., da bestyrelsesmedlemmer i vandværkerne i henholdsvis Udby, Hjertebjerg, Borre, Magleby og Sømarke var samlet for at indlede et samarbejde for at sikre forsyningen af rent drikkevand til de 1260 forbrugere i området. Allerede i 2017 afholdtes et såkaldt strategiseminar mellem flere østmønske vandværker, men dengang blev den foreslåede løsningsmodel skrottet. Senere blev en ny model for løsning af vandsituationen præsenteret og formændene for ovennævnte fem vandværker dannede en arbejdsgruppe, som i fredags præsenterede deres planer om at etablere en vandforsyningsledning mellem de fem værker. Det var formanden for Magleby Vandværk, Tommy Larsen, der begrundede forslaget om at stifte et andelsselskab ligesom det også var ham der præsenterede forslag til vedtægter og budget. Han betegnede samtidig det stiftende repræsentantskabsmøde som det første, spæde skridt til et måske kommende og mere formaliseret samarbejde vandværkerne imellem og samme Tommy Larsen endte da også med at blive udpeget som formand for repræsentantskabet.

Tommy Larsen kom i sin fremlæggelse ind på Forsyningstilsynets stigende krav til rapportering og analyser, krav til forsyningssikkerhed samt krav til konsolidering og effektivisering ligesom han nævnte tilsynets generelle opfordring til at samarbejde de små værker imellem. Der var derfor ’ingen slinger i valsen’ da vandværkernes bestyrelsesmedlemmer skulle sige god for forslaget om at danne et a.m.b.a. – alle stemte for og en bestyrelse bestående af en repræsentant for de fem værker blev valgt. Tommy Larsen valgtes som nævnt til formand mens Anders Toft blev valgt til kasserer – den øvrige bestyrelse kom til at bestå af Niels-Henrik Rosenkrantz, Frank Larsen og Uffe Jørgensen.

Det nye selskabs formål er ”at udføre opgaver af fælles interesse for medlemmerne i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov” og repræsentantskabet består af bestyrelsesmedlemmerne i de fem vandværker (dog maks. fem medlemmer per værk). Hvert vandværk indskyder kr. 10.000 til selskabet som en startkapital og for at få etableret en vandforsyningsledning mellem de fem værker med tre hovedknudepunkter i henholdsvis Hjertebjerg, Borre og Magleby regnes med et projekt i størrelsesordenen 4,3 mio. kr. På mødet blev det således foreslået at optage et lån på 5,5

mio. kr. i Kommunekredit over 25 år – et lån som Vordingborg Kommune på forhånd havde sagt god for formedelst en årlig garantiprovision på 0,75 %. Også dette forslag kunne forsamlingen gå ind for og det vil formentlig betyde, at forbrugerne i de fem forsyningsområder i de kommende år vil komme til at betale omkring kr. 300,- mere årligt.

Med dannelsen af ’Østmøn Drikkevand a.m.b.a’ skulle alt formelt således være på plads, således at første etape af den nye drikkevandsledning kan indledes allerede mod slutningen af dette år – efter planen startes fra det østligste punkt, hvorefter man bevæger sig mod vest og etape to forventes påbegyndt i 2021.


Ugebladet for Møn Uge 42-2020 Ved Jan Hansen